Vedtægter

Herunder finder du vedtægterne for Hjørring Fotoklub, som de er blevet vedtaget ved generalforsamlingen d. 16. februar 2017.


§1
Klubbens navn er Hjørring Fotoklub. Klubben er hjemmehørende i Hjørring Kommune.

§2
Klubbens formål er at styrke interessen for arbejdet med foto og beslægtede opgaver, og at fremskaffe de faciliteter der er nødvendige for at kunne udøve og udvikle denne interesse, samt at give interesserede mulighed for at kunne mødes og udveksle erfaringer. Dette gælder både amatører og professionelle.

§3
Enhver kan efter bestyrelsens samtykke blive medlem af klubben.

§4
Klubbens navn må ikke anvendes i kommerciel forbindelse af nogen art.

§5
Et medlem kan ekskluderes af bestyrelsen, hvis han groft overtræder klubbens vedtægter eller ordenreglement. Afgørelsen kan ankes til general-forsamlingen.

§6
Der betales af medlemmerne et indmeldelsesgebyr og et årligt kontingent, der som hovedregel opkræves elektronisk via PBS-betalingssystem i januar måned. Bestyrelsen kan dispensere herfra og godkende anden betalingsform. Størrelsen af indmeldelsesgebyr og medlemskontingent fastsættes årligt på generalforsamlingen.

§7
Ved indmeldelse i klubben forpligter man sig med sin underskrift på indmeldelsesblanketten til mindst tre måneders medlemskab. Umiddelbart efter indmeldelsen opkræves et indmeldelsesgebyr og et medlemskontingent for årets resterende måneder. Efter indmeldelse kan medlemsskabet opsiges skriftligt, efter at kontinget er indbetalt. Kontingent, der er indbetalt, og som vedrører perioden efter opsigelsesmåneden refunderes til medlemmet.

§8
Klubben hæfter kun for sine forpligtelser med den af klubben til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§9
Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

§10
Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en kasserer. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg for to år af gangen, dog således at mindst to medlemmer er på valg hvert år. Desuden vælges to revisorer for et år af gangen. Endvidere vælges to bestyrelsessuppleanter og en revisorsuppleant for et år. Alle valg afgøres ved almindeligt stemmeflertal.

§11
Der afholdes ordinær generalforsamling en gang årligt i januar eller februar måned. Der indkaldes skriftligt senest 14 dage før. Forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde skriftligt fire dage før.

Ordinær generalforsamling skal indeholde:
A) Valg af dirigent.
B) Formanden (bestyrelsen) aflægger beretning.
C) Godkendelse af beretningen.
D) Kasseren aflægger regnskab.
E) Godkendelse af regnskab, fastlæggelse af kontingent for næste år.
F) Indkomne forslag.
G) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
H) Valg af revisorer.
I) Valg af suppleanter.
J) Eventuelt.

Generalforsamlingen er altid beslutningsdygtig.

§12
Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december. Reviderede regnskaber for klubbens drift skal forefindes i klubben.

Økonomiske dispositioner, der omfatter mere end et ½ års kontingentindtægter (fra forrige regnskabsår) skal godkendes af generalforsamlingen. Dispositioner ud over 2.000 kr. skal godkendes af flertallet i den siddende bestyrelse.

Klubben forpligtes ved sin underskrift af bestyrelsesformand og kasserer i forening.

Bestyrelsen kan godkende, at klubbens kasserer har eneprokura til foreningens bankkonti til brug for den løbende drift.

§13
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne.

§14
Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 14 dages mellemrum, klubben opløses på samme måde. Enstemmig vedtagelse af vedtægtsændringer ved første afstemning er dog at regne for endelig.

§15
Ved en eventuel opløsning af klubben tilfalder et eventuelt overskud almennyttige formål.